Pravidla užití webu Seteva s. r. o. 

1. Úvod 
 
Toto upozornění popisuje pravidla užití webu www.seteva.cz
 
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.seteva.cz je společnost Seteva s. r. o., IČ: 25421379,  DIČ: CZ25421379, se sídlem Liberec 12, Vrchlického 723, PSČ 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16804 („Provozovatel“). 
 
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.seteva.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.  
 
2. Pravidla užití webu 
 
Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.seteva.cz („Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky („Uživatel“ či „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. 
 
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.seteva.cz nemá povahu žádného právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. 
 
Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.seteva.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací. 
 
Na stránkách www.seteva.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s pravidly užití takových stránek. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů. 
 
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách. 
 
Při používání internetových webových stránek www.seteva.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout. 
 
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 
 
Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.seteva.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění.
 
Pravidla byla zveřejněna dne 08.04.2019.