Náš blog

Oslovte odborníka TEĎ
Analýza mediálního pokrytí personálních agentur

08 Únor 2018

Analýza mediálního pokrytí personálních agentur

V České republice bylo vloni 1918 společností, které se zabývaly poskytováním personálních služeb. Dle analýzy monitorovací společnosti NEWTON Media, a.s. byla nejmedializovanější personální agenturou společnost ManpowerGroup se 737 mediálními příspěvky. Na celkové publicitě odvětví se firma podílela 38 %.

První místo získala i v mediálním dopadu. Dle přepočtu na GRP oslovila u nás ManpowerGroup 42 390 000 lidí starších 15 let.

Naše společnost řídí media relations ManpowerGroup v České i Slovenské republice.

V roce 2017 byla nejmedializovanější personální agenturou společnost Manpower (737 mediálních výstupů), jejíž podíl na celkové publicitě sledovaných firem (1 918) činil 38 %. Častým námětem příspěvků byly komentáře manažera marketingu Jiřího Halbrštáta, který se vyjadřoval k různým záležitostem souvisejícím s trhem práce. Konkrétním titulem, který o společnosti referoval nejčastěji, byl deník MF DNES (55). Agentura Manpower dále nejčastěji ze všech společností figurovala v televizi a rozhlase (23). Představitelé firmy vystupovali zejména v Událostech na ČT 1.

Nejvíce příspěvků, 428, měla v tištěných médiích. Přesně o jednu třetinu méně, 286, v online prostoru a 23 příspěvků bylo v televizích a v rozhlase.

Graf - publicita

V mediálním dopadu, metrice, která sleduje počet lidí, kteří mohli být publicitou osloveni, byla ManpowerGroup nejvíce působící firmou s celkovým počtem 42 390 000 lidí starších 15 let. Mediální dopad Manpower byl nejvýznamnější na internetu (17 460 000). Následovala tištěná média s 15 750 000 a televize, rozhlas s 9 180 000 čtenáři, posluchači či diváky.

Graf - počty příspěvků uveřejněných o sledovaných společnostech v jednotlivých mediatypech a mediální dopad těchto příspěvků

Graf zachycuje počty příspěvků uveřejněných o sledovaných společnostech v jednotlivých mediatypech a mediální dopad těchto příspěvků. Jednotkou měření mediálního dopadu jsou tzv. GRP body (GRP = Gross rating points), přičemž jeden GRP odpovídá jednomu procentu populace ČR starší patnácti let, tj. skupině 90 000 čtenářů, posluchačů či diváků, kteří se mohli s publikovaným příspěvkem seznámit. Čtenář, který mohl přečíst více než jeden příspěvek, je přitom započten vícekrát.

Vývoj publicity sledovaných společností

Vývoj publicity sledovaných společnost

Profilace společností v jednotlivých skupinách médií

Profilace společností v jednotlivých skupinách médií

Grafy zachycují zastoupení jednotlivých společností ve skupinách médií.

Top média o společnosti Manpower

Top média o společnosti Manpower

Graf znázorňuje média, která uveřejnila nejvíce příspěvků o sledované společnosti. Zachycena jsou média, která publikovala 11 a více příspěvků.

Metodika

Úvod a výběr příspěvků

Hlavním cílem analýzy je zmapovat mediální prezenci největších personálních agentur v roce 2017 z hlediska počtu zveřejněných příspěvků, jejich rozdělení do jednotlivých mediatypů (tisk, internet, televize a rozhlas) a vysledování tzv. TOP médií, která uveřejnila o sledované společnosti nejvíce příspěvků.

Klíčovým slovem pro výběr příspěvků byly názvy jednotlivých společností, a to ve všech jejich variantách.

Celá analýza je založena na zmapování reálné publicity, tj. zohledňuje i multiplicitně zpracovávané příspěvky regionálního Deníku, které jsou uveřejňovány v jeho regionálních mutacích.

Analýza zahrnuje všechny příspěvky sledovaného období zaznamenané společností Newton Media a.s.

Analýza zdrojových dat

Zdrojová data byla analyzována z různých hledisek. U každého publikovaného příspěvku je sledováno několik formálních a obsahových parametrů, které umožňují následné filtrování, seskupování, vytváření statistik a formulování závěrů.

Základní sledované parametry

Formální parametry jsou nezávislé na obsahu příspěvku a z jeho struktury snadno zjistitelné. Zahrnují: název příspěvku, autora, datum vydání, název média, rubriku / pořad a u tisku stranu.

Mediální dopad

Tento parametr má za cíl lépe než absolutní počty příspěvků prezentovat skutečný mediální obraz sledovaného subjektu tak, jak se dostává k nejširší skupině čtenářů (posluchačů, diváků) médií. Mediální dopad vyjadřuje míru zásahu příspěvku mezi čtenáři (posluchači, diváky) a vychází z „průměrného“ oslovení procentuálního podílu populace starší 15 let, kterou v ČR tvoří 9 milionů obyvatel. Tento parametr vychází především ze čtenosti (sledovanosti) jednotlivých médií, zároveň u tisku zohledňuje umístění článku v rámci titulu.

Vysoká hodnota mediálního dopadu znamená:

  • sledovaná informace zasáhla velké množství různých čtenářů, diváků a posluchačů
  • sledovaná informace zasáhla opakovaně skupinu čtenářů, diváků a posluchačů.

Data o sledovanosti jednotlivých médií jsou přebírána z národních one-currency výzkumů pro jednotlivé mediatypy (Media projekt, Radio projekt, Net Monitor, peoplemetrový výzkum) a jsou pravidelně aktualizována.

Jednotkou měření mediálního dopadu jsou tzv. GRP body (GRP = Gross rating points), přičemž jeden GRP odpovídá jednomu procentu populace ČR starší patnácti let, tj. skupině 90 000 čtenářů, posluchačů či diváků, kteří se mohli s publikovaným příspěvkem seznámit. Čtenář, který mohl přečíst více než jeden příspěvek, je přitom započten vícekrát.

Zdroj

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
www.newtonmedia.cz

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps